ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

2021-11-28

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10.04.2022

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΥΣ

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/15_2022(3593).pdf

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. ι΄ 32-45) Γνωρίζετε τί αἰτεῖσθε;

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα Μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν· Ὅτι ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριον, ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε· καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 03.04.2022

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/14_2022(3592).pdf

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)Ὁ Ἅγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης σέ ἡλικία περίπου δεκαέξι ἐτῶν ἔγινε μοναχός στή μονή τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης στό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, ἀφοῦ ἔλαβε πλούσια γιά τήν ἐποχή καί τήν ἡλικία του μόρφωση. Γιά δεκαεννέα χρόνια παρέμεινε ὑποτακτικός ἑνός σπουδαίου γέροντος, τοῦ ἀββᾶ Μαρτυρίου, στόν ὁποῖο ἔκανε ἀπόλυτη ὑπακοή. Μετά τόν θάνατο ἐκείνου ὁ Ἰωάννης ἀποσύρθηκε σέ ἐρημική τοποθεσία, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τή Μονή, ὅπου καί ἔζησε γιά σαράντα χρόνια. 

Προχώρησε πολύ στά πνευματικά, ὑπερβαίνοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τά ψεκτά πάθη του καί καλλιεργώντας τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη...

...τά κείμενα τοῦ ὁσίου δέν εἶναι γραμμένα ἀποκλειστικά γιά τούς μοναχούς, ἀλλά προσφέρουν τεράστια ὠφέλεια καί στούς κοσμικούς. Γιά τοῦτο, τό βασικό του ἔργο, ἡ «Κλίμακα», ἀγαπήθηκε σέ Ἀνατολή καί Δύση, θεωρεῖται ὡς τό σπουδαιότερο σέ κυκλοφορία βιβλίο μετά τήν Ἁγία Γραφή. 

....Ο πανάγαθος Δημιουργός μας, πού θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» ...

...ἄς μήν ἀφήσουμε πνευματικά ἀνεκμετάλλευτα τά δῶρα τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, πού εἶναι τόσο τό βιβλίο τῆς Κλίμακος, ὅσο καί τό παράδειγμα τῆς ἁγίας ζωῆς του. 

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΞΥΛΟΝ 27/3/22

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/13_2022(3591).pdf

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) ἐξέτεινε τίς παλάμες του ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὥστε νά καταστήσει καί πάλι ἐφικτή τή σωτηρία γιά ὅλους μας. Συγχρόνως, μέ τή συμβολική αὐτή πράξη ἐπαναλαμβάνει τό αἰώνιο κήρυγμα - πρόταση ζωῆς γιά τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά, προτάσσοντας τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ ὡς τό μόνο εἰσάγον στή χαρά τῆς κοινωνίας μέ τόν σταυρωμένο Λυτρωτή καί τήν εἰκόνα του μέσα στόν κόσμο, πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ ὅπου γῆς σταυρωμένος καί περιφρονημένος καί ἀπαξιωμένος ἄνθρωπος.

Κριτήριο τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ «Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς σηκώσει τόν σταυρό του καί ἄς μέ ἀκολουθήσει»·

Πρόταση γιά νά ζήσει ὁ κόσμος Ἡ περίοδος πού διανύουμε εἶναι ἡ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας γιά ὁλόκληρη τή ζωή μας. 


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20.03.2022

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ: ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/12_2022(3590).pdf

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)  Σήμερα ὡς πρότυπο ἀληθινῆς ζωῆς τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ· ἕναν μεγάλο ἱεράρχη πού, μολονότι κατατάσσεται στή χορεία τῶν νεωτέρων ἁγίων, εἶναι συνάμα ἰσόκυρος τῶν ἀρχαίων μεγάλων Πατέρων καί οἰκουμενικῶν Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του, τά συγγράμματά του, ἡ πνοή καί ἡ σκέψη του συναποτελοῦν πραγματεία ἐμπειρική περί τῆς «ἐν Χριστῷ ζωῆς». «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος» ἦταν ἡ μόνιμη προσευχή του, ἀλλά καί ἡ εὐσύνοπτη ἱερά παρακαταθήκη του γιά ὅλους τούς ἀγωνιστές Χριστιανούς.  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 20/2/2022:

...ἐάν γιά κάποιο λόγο ἐξέλειπε ὁλόκληρο τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί διασωζόταν μόνο ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τοῦ ἀσώτου Υἱοῦ καί τοῦ φιλεύσπλαχνου Πατέρα, αὐτή θά μποροῦσε νά χωρέσει συμ - πυκνωμένα ὅλη τήν ἀλήθεια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τό κήρυγμα τῆς ἀγάπης, τήν πρόσκληση γιά μετάνοια καί τή συγχωρητικότητα τοῦ πολυεύσπλαχνου Θεοῦ μας.

 Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς επιλέγουμε δρόμους ἀλλότριους τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ,... Ἄλλες φορές ἐπιλέγουμε διεξόδους σέ ἀδιέξοδες ὁδούς, ἄλλοτε μᾶς ἐπιβάλλονται μονόδρομοι. Γνωρίζουμε ἀνθρώπους πού ξεχνοῦν νά εἶναι παρόντες στή δυσκολία ἤ τήν ἀνάγκη μας. Γεμίζουμε ἀπόγνωση καί ἀπογοήτευση.

Καμία χαρά δέν εἶναι τόσο μεγάλη στήν πατρική καρδιά τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ, ὅσο ἡ χαρά πού προξενεῖ ἡ ἐπιστροφή μας.

 ... παγκόσμιο προσκλητήριο ἀγάπης καί συγγνώμης ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσα θά ἀκούσουμε τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως στόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου περί τῆς δεσποτικῆς φιλοτιμίας, ἡ παραβολή τοῦ εὐσπλάχνου Πατέρα τά περιγράφει γιά νά καλέσει τούς χριστιανούς σέ μετάνοια.


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/07_2022(3585).pdf

Σημειώσεις από τη Φωνή Κυρίου: 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

«Δύο ἄνθρωποι»· ὅλοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ἀκριβῶς τό ἴδιο, πλασμένοι γιά τή σωτηρία, «θεοί κεκελευσμένοι», κατά τόν λόγο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου. Κατορθώματα προσωπικά εἶναι μόνο οἱ ἁμαρτίες μας, ἐνῶ ὅλες οἱ ἀρετές καί τά ἀγαθά χαρίσματά μας εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀναμονή τοῦ Πατέρα «Ἀνέβησαν»· ἡ πορεία γιά τή συνάντηση μέ τόν Θεό, ἡ ἐπίσκεψη στόν οἶκο τοῦ Πατρός εἶναι πάντοτε ἀνηφορική, διότι κάνει τόν ἄνθρωπο, πού δέν ἔχει πωρωμένη τήν καρδιά του, νά συναισθάνεται τή μικρότητα καί τήν ἀναξιότητά του, πάντοτε ποθώντας τή θαλπωρή τῆς ἀνοιχτῆς πατρικῆς ἀγκαλιᾶς

ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ, δηλαδή μέ τήν ἐργασία τῆς ἀγάπης γιά τόν ἀδελφό, τότε καί πάλι ὁ δρόμος εἶναι ἀνωφερής. «Θέλει δουλειά πολλή» μέ σιωπή καί ὑπομονή, θέλει τήν κατάργηση τοῦ «ἐγώ» μέ ἐκκοπή τοῦ προσωπικοῦ μας θελήματος, θέλει τήν πρόταξη τῆς χαρᾶς, τῆς ἀνάγκης, τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀδελφοῦ. 


06.02.2022

https://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2022/06_2022(3584).pdf

Η σωτηρία γεγονός παγκόσμιο.

Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου ή κοινωνικής θέσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο περιστατικό της συνάντησης του Χριστού με την Χαναναία που κραύγαζε από αγωνία και απόγνωση προς τον Κύριο να τη σώσει και να θεραπεύσει τη δαιμονισμένη κόρη της.

Ο Ιησούς είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, αλλά στην προκυμμένη περίπτωση γίνεται ο διαβάτης της ζωής του καθενός μας, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο.

 Τά ἀγαθά τῆς βασιλείας, οἱ θέσεις θά λέγαμε στήν καρδιά τοῦ Δεσπότου εἶναι χωρητικές κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς ἀπό τῆς πλάσεως ἕως τῆς ἀναπλάσεως καί ἀπό τῆς ἀναπλάσεως ἕως τῆς συντελείας. Κάθε ἀνθρώπινη ψυχή μπορεῖ κάνοντας χρήση τοῦ θεόσδοτου αὐτεξουσίου νά ἐπιλέγει ἤ νά ἀπορρίπτει ὡς κατοικητήριό της τή δεσποτική καρδιά. Ὡς παιδαγωγός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας ὁ Ιησοῦς βλέπουμε νά χορηγεῖ μέ ἰατρική τέχνη στή συγκεκριμένη ψυχή τά φάρμακα τῆς ἀθανασίας.

Η σωτήρια επέμβαση του Χριστού ξεκινά με την πρόκληση περιφρόνησης της Χαναναίας παρομοιάζοντάς την παράκλησή της με εκείνη που έχουν για παράδειγμα τα πεινασμένα σκυλάκια (δηλαδή αυτούς που λόγω καταγωγής από αλλόπιστα έθνη καταφρονούνταν) στα οποία κάποιος δεν θα χαράμιζε το ψωμί που θα έδινε στα παιδιά του (δηλαδή τους Ισραηλίτες)

 ὁ Κύριός μας ἀκούγοντας τήν ἀπάντησή της «Ναί, Κύριε, δέχομαι ὅτι εἶμαι σκυλάκι, διότι καί τά σκυλάκια τρώγουν ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους», ἤδη τήν ἐνδύει μέ τό ἔνδυμα τῆς θερμουργοῦ ταπεινώσεως καί τήν εἰσάγει στή χαρά του, προσφέροντάς της συνάμα τό δῶρο τῆς πνευματικῆς ὑγείας τῆς θυγατέρας της 

Ἡ ταπείνωση στόν ἄνθρωπο εἶναι, ὅπως καλά γνωρίζουμε, ὑπερύψωση στή θέα τοῦ Θεοῦ καί ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ τό καταλληλότερο ἔνδυμα γιά τήν εἴσοδο στόν νυμφώνα τοῦ Κυρίου. 

Ἡ προσέγγιση τῆς Χαναναίας μακάρι νά γίνει καί δική μας στόν βηματισμό μας πρός τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου. Ἄς ἀνοίξουμε τήν πνευματική μας ἱματιοθήκη καί ἄς ἀναζητήσουμε μέ προσευχή καί αὐτομεμψία τό κατάλληλο ἔνδυμα γιά νά εἰσέλθουμε στόν νυμφώνα τοῦ Κυρίου. 


ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ "ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥhttps://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/fk/2021/43_2021(3569).pdf